5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

ด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ความต้องการสะดวกสบายยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

เกิดการทำลายที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี จึงตั้งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เช่น

 

ขยะ ทั้งจากการบริโภค จากโรงงาน ขยะพลาสติกหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ย่อยสลายยาก เกิดการเผาสร้างมลพิษ ปัญหาน้ำเน่าเสียจากขยะมูลฝอย

 

มลพิษ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมี สัตว์น้ำตาย น้ำไม่สะอาด รวมถึงเกิดมลพิษในอากาศ

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

การทำลายป่า เกิดการบุกรุกป่าเพื่อการเกษตร การคมนาคม หรืออุตสาหกรรม ป่าถูกทำลาย แหล่งดูดซับคาร์บอนที่จำเป็นต่อมนุษย์ก็ถูกทำลายเช่นกั

 

ดินเสื่อม เกษตรกรหรืออุตสาหกรรมพึ่งพาสารเคมีมากขึ้น ดินปนเปื้อนสารเคมี เกิดปัญหาดินเสื่อม ดินบางส่วนถูกชะล้างสู่แหล่งน้ำ ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เช่นกัน

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกทำลายเพียงเพื่อความต้องการของตลาด ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และเบียดเบียนธรรมชาติ

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น หิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ทั่วโลกจึงมีการให้ความรู้ แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชน พร้อมหาวิธีดูแลและแนวทางการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี

 

มองหาผลผลิตจากเกษตรกรที่มั่นใจได้ว่าเพาะปลูกโดยไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เลือกได้ที่ kadyai