การคุ้มครองผู้บริโภค Consumer Protection

คุณเคยซื้อสินค้า อาหาร หรือยา แล้วโดนเอาเปรียบทางด้านราคาและคุณภาพไหม ถ้าเคย คุณควรจะรู้ถึงสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิที่เราควรได้รับ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประการดังนี้

สินค้า, รับข่าวสารสินค้า, เลือกหาสินค้า, Buy the item, กาดใหญ่, Kadyai, Products

– สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

– สิทธิที่จะได้อิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

 

คนถือของ, ความปลอดภัยสินค้า, คนซื้อของ, buyer, Woman shopping, kadyai

– สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

– สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

– สิทธิที่จะได้การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

 

ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อผู้บริโภคมีปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้า ดังนั้นผู้บริโภคก่อนจะซื้อสินค้าใด ๆ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ดี อาหารและดูก็ควรดูวันผลิต และวันหมดอายุ เพื่อจะได้อาหารและยาที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย แต่หากเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราได้เจอปัญหาจริง ๆ ก็ให้เราใช้สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคได้เลย

เลือกผัก ผลไม้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เลือกที่ Kadyai