รู้จักเกษตรพันธสัญญา Contact Farming

เกษตรพันธสัญญา มาในยุคที่เทคโนโลยีบวกกับสินค้าแปรรูปขยายตัวขึ้นเพื่อส่งออกจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรจึงจำเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทที่รับผลผลิตนั้น ๆ ไปแปรรูปเป็นสินค้า อาหาร ที่เราเห็นจำหน่ายตามห้างร้านทั่วไป หรือส่งออกไปต่างประเทศ โดยการจะทำธุรกิจการค้าเช่นนี้ได้ จะมีการทำข้อตกลงกันก่อน ซึ่งเรียกว่า “เกษตรพันธสัญญา” เกษตรพันธสัญญา คือ การเกษตรที่มีการทำข้อตกลงกันระหว่าง บริษัทแปรรูป (ผู้ซื้อ) และ เกษตรกร (ผู้ผลิต) ในการผลิตและส่งมอบสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบตามชนิดของสินค้าเกษตร ซึ่งประโยชน์ของการทำการค้าระบบนี้ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้ทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและบริษัทผู้ซื้อ เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความเป้าหมายของผู้บริโภค โดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ดังนี้

ผู้ผลิต, Gardener, Cultivating, ชาวสวน, ชาวไร่, Farmer

เกษตรกรผู้ผลิต ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยขึ้นจากบริษัทผู้ซื้อ เช่น พันธุ์ที่เพาะปลูก ปุ๋ย หรืออาหารสัตว์ มีเทคนิคการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้การเพาะปลูกมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น โดยบางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาตลอดฤดูกาลผลิต อีกทั้งเกษตรกรยังลดปัญหาด้านการเงินและการลงทุนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เพราะบริษัทผู้ผลิตจะสนับสนุนเงินทุนการผลิต และจ่ายคืนในราคาตลาดหลังเก็บเกี่ยวเพื่อขายให้บริษัท รวมถึงการลดความเสี่ยงด้านการตลาด ที่ไม่รู้จะผลิตแล้วขายให้ใครดี หากมีบริษัทผู้ซื้อมารับไป ก็จะผลิตได้ตามปริมาณที่ตกลงกันไว้ ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

ผู้ซื้อ, buyer, buyer, fruit and vegetables from the farmers, ผู้รับซื้อผัก, Businessman

บริษัทผู้ซื้อ จะลดความเสี่ยงในความไม่แน่นอนของวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพราะเมื่อตกลงกับเกษตรกรแล้ว บริษัทจะได้สินค้าตามปริมาณแน่นอน และได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ เพื่อเข้าสู่การแปรรูปตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเป็นระบบ และลดการซื้อสินค้ามาผลิตตามตลาดทั่วไป แต่จะได้ในราคาที่ตกลงกันกับเกษตรกรในปริมาณมาก ช่วยลดต้นทุนการซื้อสินค้าไปได้เยอะ

 

จะเห็นได้ว่า การทำเกษตรพันธสัญญา ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และในแง่ของผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณมาตรฐานไปในตัวด้วย ซึ่งถ้าทำแล้วรายได้ดีมั่นคง ก็สามารถขยายฐานตลาดไปยังตลาดโลกได้อีกด้วย

เลือกสินค้าทางการเกษตรได้คุณภาพมาตรฐาน เลือกที่ Kadyai