วันพืชมงคล Ploughing Ceremony

วันพืชมงคล เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ สำหรับชาวเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าว ซึ่งมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยปกติของทุกปีจะมีการทำราชพิธีที่ท้องสนามหลวง

royal ploughing ceremony day, เมล็ดพืช, ทำขวัญเมล็ดพืช, Seed crops, Whole grains, Auspicious ceremony , พิธีมงคล, พิธีทำจวัญเมล็ดพืช

 

สำหรับวันพืชมงคลจะประกอบด้วยสองราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นราชพิธีไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ช่วยบ่งบอกว่าเป็นช่วงแห่งการทำนาและเพาะปลูกแล้ว

 

royal ploughing ceremony day, พิธีจรดพระนังแรกนาขวัญ, ขวัญ, Cow, Auspicious ceremony, Phra nangkhan ploughing ceremony

 

การประกอบพิธีจะมีการทำพิธีกรรมตามความเชื่อ โดยใช้โหรหลวง มีการลากไถโดยพระโคคู่สีขาวส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก็จะมีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ รวมถึงจัดนิทรรศการ แสดงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันพืชมงคล อีกทั้งยังตั้งให้เป็นวันหยุดราชการด้วย

อยากได้พืชผลคุณภาพดี ปลูกโดยเกษตรกรธรรมชาติ เลือกได้ที่ Kadyai